Bc. Filip Konopka

Filip.Konopka@seznam.cz

Materiály ke cvičení předmětu Matematika A (55F100), VŠE

Rozpis cvičení (LS 2019/20)

1. cvičení (18.2.) - opakování středoškolské matematiky: grafy kvadratických funkcí, rozklad kvadatického trojčlenu, metoda algebraických dlaždic (online verze zde) Vietovy vzorce, kvadratické funkce bez průsečíků s osou x - metoda doplňování na čtverec, odvození vzorce pro souřadnice extrému paraboly, určení průsečíků přímky a paraboly

2. cvičení (25.2.) - opakování středoškolské matematiky: lineární lomené funkce (graf, rovnice asymptot), dělení mnohočlenu mnohočlenem, mocniny a odmocniny (pravidla pro násobení a dělení mocnin o stejném základu, umocnění mocniny, zavedení záporného exponentu a n-té odmocniny), exponenciální rovnice

3. cvičení (3.3.) - nerovnice v součinovém tvaru - tabulková a grafická metoda, definiční obor funkce; příští minitest: určení definičmího oboru funkce, určení průsečíku s osami a kdy je funkce záporná/kladná - analogie příkladů 17-22 v domácím úkolu č.4

4. cvičení (10.3)- nekonalo se, samostudium: limity posloupností, DÚ č.6

5.-8. cvičení (samostudium) - limity funkcí, derivace, DÚ7, DÚ8, DÚ9, DÚ10, DÚ11,

9. cvičení (14.4.) - Vztah monotonie a 1. derivace, vztah konvexity a 2. derivace, věta o vztahu extrémů a 2. derivace, L'Hospitalovo pravidlo Videozáznam

10. cvičení (21.4.) - Průběh funkce, výpočet šikmých asymptot Videozáznam

11. cvičení (28.4.) - Parciální derivace, stacionární body funkcí více proměnných, Videozáznam

12. cvičení (5.5.)-. Vázané extrémy funkce dvou proměnných, metoda Jakobiánu, Videozáznam

13. cvičení (12.5.) - Vázané extrémy funkce tří proměnných, metoda Lagrangeových multiplikátorů

 

Stránky předmětu: karlin.mff.cuni.cz/~krump/vse/

Řešené zkoušky:

Závěrečný test, varianta A - 22.5.2020 (letní semestr) - zadání

Závěrečný test, varianta B - 25.5.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta C - 1.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta D - 8.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta E - 18.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta F - 25.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešen (v ZT2, př. 4 byla chyba v zadání - upravené hodnocení)

 

Závěrečný test, varianta A - 9.1.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení

Závěrečný test, varianta B - 22.1.2020 (zimní semestr),- zadání

Závěrečný test, varianta C - 29.1.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení

Závěrečný test, varianta D - 5.2.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení, opravný termín

Průběžný test - varianta A (20.11.2019), varianta B (25.11.2019) - zadání i řešení

 

Zadání i řešení zkouškových testů z minulých let najdete na stránkách kolegy Petra Vacka zde

Další mateirály

Vázané extrémy (řešené příklady ze cvičení 3.12.2019)

Průběhy funkcí (řešené příklady)

 

Videozáznam (11.5.) - vzor řešení zkouškových příkladů - limity, průběh funkce, vázané extrémy (metoda Jakobiánu a metoda Lagrangeových multiplikátorů)

 

Coronatesty:

1. coronatest - limity posloupností, definiční obor funkce (nerovnice v součinovém tvaru), limity v krajních bodech def. oboru, průsečíky s osami, kdy je funkce kladná/záporná

varianta A - Zadání Řešení

varianta B - Zadání Řešení

varianta C - Zadání Řešení

varianta D - Zadání

varianta E - Zadání

varianta F - Zadání

 

2. coronatest - derivace, rovnice tečny k parabole, L'Hospitalovo pravidlo

varianta A - Zadání Řešení

varianta B - Zadání Řešení

varianta C - Zadání Řešení

varianta D - Zadání Řešení

varianta E - Zadání Řešení

varianta F - Zadání Řešení

 

3. coronatest - asymptoty funkce, vztah 1. derivace a monotonie, vztah 2. derivace a konvexity

varianta A - Zadání

varianta B - Zadání

varianta C - Zadání

varianta D - Zadání

varianta E - Zadání

varianta F - Zadání

 

4. coronatest - vázané extrémy - metoda Jakobiánu a metoda Lagrangeových multiplikátorů

varianta A - Zadání

varianta B - Zadání

varianta C - Zadání

varianta D - Zadání

varianta E - Zadání

varianta F - Zadání